انکور سوچور طرح کرک اسکرو با نخ فایبر وایر 5.5 میلی متری PEEK

انکور سوچور طرح کرک اسکرو با نخ فایبر وایر 3.5 یا 5 یا 6.5 میلی متری

انکور سوچور طرح فستک با نخ فایبر وایر 3 میلی متری قابل جذب

انکور سوچور طرح کرک اسکرو با نخ فایبر وایر 5.5 میلی متری PEEK سوزن دار

انکور سوچور طرح فستک با نخ فایبر وایر 2.8 میلی متر (دسته دار / بی دسته)

انکور آل سوچور طرح فایبرتک با نخ فایبر وایر 2

انکور پیک بدون گره سوئیولاک سلف پانچ 4.75 میلی متری (پیک / قابل جذب)

انکور بدون گره پوش لاک (قابل جذب 3.5 م م / پیک 2.9 م م)

انکور سوچور طرح کرک اسکرو با نخ فایبر وایر 5.5 میلی متری سوزن دار

انکور سوچور طرح کرک اسکرو با نخ فایبر وایر 5.5 میلی متری قابل جذب

انکور آل سوچور طرح فایبرتک DR

فهرست