تیغه شیور/تیغه Burr یک بار مصرف مستقیم

تیغه burr کونیکال

فهرست