1. ورود
  2. جدول اقلام مصرفی آرترکس به همراه کد IRC
کد کالاشرح كالاIRC
ABS-10014دابل سرنگ8015941599608593
AR-1011استیپل خاردار 20*112604772654073520
AR-1016استیپل خاردار 20*166578223557847333
AR-1204AF-100فلیپ کاتر 10 م م7966607836075443
AR-1204AF-70فلیپ کاتر 7 م م5403653386097133
AR-1204AF-80فلیپ کاتر 8 م م1479883534728531
AR-1204AF-90فلیپ کاتر 9 م م9070607513441753
AR-1204F-75فلیپ کاتر 7.5 م م6276250240768088
AR-1249پین پیچ گوشتی قابل جذب8338238689576612
AR-1250Lپین سرمته دار7458977341919039
AR-1268Gسوزن آزاد5387735619515257
AR-1291Sسوزن مینیسک7379589368013468
AR-12990Nسوزن اسکورپیون زانو9320167469172178
AR-13100-07.5پلیت استئوتومی فمور سایز 7.58692201422787184
AR-13100-09پلیت استئوتومی فمور سایز 95782559970454398
AR-13100-10پلیت استئوتومی فمور سایز 109260754171760550
AR-13100-11پلیت استئوتومی فمور سایز 112158155029819526
AR-13100-12.5پلیت استوتومی فمورال سایز 12.54275454781148660
AR-13100-15پلیت استوتومی فمورال سایز 152170832026977560
AR-13100-17.5پلیت استئوتومی فمور سایز 17.55718383610828369
AR-13100T-07.5پلیت لاکینگ فمورال سایز 7.57266344150617463
AR-13100T-09پلیت لاکینگ فمورال سایز 93467607344368892
AR-13100T-10پلیت لاکینگ فمورال سایز 101108188726416999
AR-13100T-11پلیت لاکینگ فمورال سایز 117103847482139539
AR-13100T-12.5پلیت لاکینگ فمورال سایز 12.59005087422027058
AR-13100T-15پلیت لاکینگ فمورال سایز 154980089767851041
AR-13100T-17.5پلیت لاکینگ فمورال سایز 17.54324090636088495
AR-13120T-10پیچ کورتیکال تیتانیومی 2.3*10 م م3612435719550610
AR-13120T-10Cپیچ 2.3 م م*10 م م LPS7040093569473490
AR-13120T-12پیچ کورتیکال تیتانیومی 2.3* 12 م م3926157839822531
AR-13120T-12Cپیچ 2.3 م م*12 م م LPS9448578345032180
AR-13120T-13پیچ کورتیکال تیتانیومی 2.3* 13 م م9056386875954570
AR-13120T-14Cپیچ 2.3 م م*14 م م LPS3662984466610420
AR-13120T-14پیچ تیتانیومی کورتیکال 2.3*14 م م8527228433852445
AR-13120T-15پیچ کورتیکال تیتانیومی 2.3* 15 م م4180594268430538
AR-13120T-16پیچ كورتیكال تیتانیومی 2.3* 16 م م2555578174150774
AR-13120T-16Cپیچ 2.3 م م*16 م م LPS1098368560887680
AR-13120T-17پیچ کورتیکال تیتانیومی 2.3* 17 م م7215897759843940
AR-13120T-18پیچ کورتیکال تیتانیومی 2.3* 18 م م3182305490007549
AR-13120T-18Cپیچ 2.3 م م*18 م م LPS7793967199630330
AR-13120T-19پیچ کورتیکال تیتانیومی 2.3* 19 م م7812956535153719
AR-13120T-20پیچ کورتیکال تیتانیومی 2.3* 20 م م3496023220847421
AR-13120T-20Cپیچ 2.3 م م*20 م م LPS9233111123204730
AR-13120T-21پیچ کورتیکال تیتانیومی 2.3* 21 م م4435737732290869
AR-13120T-22پیچ کورتیکال تیتانیومی 2.3* 22 م م7627146853870739
AR-13120T-22Cپیچ 2.3 م م*22 م م LPS7637811969466780
AR-13120T-23پیچ کورتیکال تیتانیومی 2.3* 23 م م6814646356730748
AR-13120T-24پيچ كورتيكال تيتانيومي 2.3* 24 م م8253837969727158
AR-13120T-24Cپیچ 2.3 م م*24 م م LPS1852298191044150
AR-13120T-25پیچ کورتیکال تیتانیومی 2.3 * 25 م م5689149964004064
AR-13120T-26پیچ کورتیکال تیتانیومی 2.3 * 26 م م8850880445037938
AR-13120T-26Cپیچ 2.3 م م*16 م م LPS8264478585321440
AR-13120T-27پیچ کورتیکال تیتانیومی 2.3 * 27 م م2282353020595990
AR-13120T-28پیچ تیتانیومی کورتیکال 2.3 * 28 م م8694716114873330
AR-13120T-28Cپیچ 2.3 م م*28 م م LPS7452012388180930
AR-13120T-30پیچ تیتانیومی کورتیکال 2.3 * 30 م م7069739220593596
AR-13120T-30Cپیچ 2.3 م م*30 م م LPS5170778337504090
AR-13200M-025Lپلیت متاتارسال 25 م م چپ3072306036004054
AR-13200M-025Rپلیت متاتارسال 2/5 م م راست4511075948990823
AR-13200M-02Lپلیت متاتارسال 2 م م چپ5167224415990410
AR-13200M-02Rپلیت متاتارسال 2 م م راست5137592164835160
AR-13200M-035Lپلیت متاتارسال 3/5 م م چپ2074354957564266
AR-13200M-035Rپلیت متاتارسال 3.5 م م راست2231166423012236
AR-13200M-03Lپلیت متاتارسال 3 م م چپ8142253915741701
AR-13200M-03Rپلیت متاتارسال 3 م م راست8798384372099531
AR-13200M-045Lپلیت متاتارسال 4.5 م م چپ8768743031585964
AR-13200M-045Rپلیت متاتارسال 4.5 م م راست2202270496519064
AR-13200M-04Lپلیت متاتارسال 4 م م چپ4893305527173380
AR-13200M-04Rپلیت متاتارسال 4 م م راست9552015512879207
AR-13200M-055Lپلیت متاتارسال 55 م م چپ5519805043017078
AR-13200M-055Rپلیت متاتارسال 55 م م راست1204351828722988
AR-13200M-05Lپلیت متاتارسال 5 م م چپ9366255231580748
AR-13200M-05Rپلیت متاتارسال 5 م م راست2114127988997340
AR-13200M-065Lپلیت متاتارسال 6.5 م م چپ8524385483278949
AR-13200M-065Rپلیت متاتارسال 6.5 م م راست1958050458857218
AR-13200M-06Lپلیت متاتارسال 60 م م چپ5148351380417998
AR-13200M-06Rپلیت متاتارسال 60 م م راست1116225821204124
AR-13200M-07Lپلیت متاتارسال 7 م م چپ5966216781417819
AR-13200M-07Rپلیت متاتارسال 7 م م راست9158711613510328
AR-13200PA-07.5پلیت ذوزنقه تیبیا سایز 7.56073703454181295
AR-13200PA-09پلیت ذوزنقه تیبیا سایز 91225562287240091
AR-13200PA-10پلیت ذوزنقه تیبیا سایز 109677927769805066
AR-13200PA-11پلیت ذوزنقه تیبیا سایز 113733477961209675
AR-13200PA-12.5پلیت ذوزنقه تیبیا سایز 12.55437874393762058
AR-13200PA-15پلیت ذوزنقه تیبیا سایز 157446043066176990
AR-13200PA-17.5پلیت ذوزنقه تیبیا سایز 17.57302473933139949
AR-13200PA-20.0Lپلیت ذوزنقه تیبیا چپ سایز 205094252687238376
AR-13200PA-20.0Rپلیت ذوزنقه تیبیا راست سایز 205749551054344870
AR-13200ST-07.5پلیت لاکینگ سایز 7.5 تیبیا3445305066289893
AR-13200ST-09پلیت لاکینگ سایز 9 تیبیا9487478973322394
AR-13200ST-10پلیت لاکینگ سایز 10 تیبیا3524723439760659
AR-13200ST-11پلیت لاکینگ سایز 11 تیبیا4121984715051117
AR-13200ST-12.5پلیت لاکینگ سایز 12.5 تیبیا6628910853825630
AR-13200ST-15.0پلیت لاکینگ سایز 15 تیبیا9157328134320988
AR-13200ST-17.5پلیت لاکینگ سایز 17.5 تیبیا3252549332510796
AR-13226بی بی تک8407921156535140
AR-13226Tبی بی تک سر پیچی5527272730491100
AR-1322-752SF مینی فستک با نخ فایبر وایر 7.5 * 2.43172700980508463
AR-1370H-25پیچ تیتانیوم سافت 25*76060761351325497
AR-1370H-30پیچ تیتانیوم سافت 30*72865184220492564
AR-1370H-35پیچ تیتانیوم سافت 35*77045412188135830
AR-1324BFبایو فستک 14 * 3 م م4726676955291993
AR-1324HFفستک بانخ فایبر وایر دسته دار7525368565321790
AR-1324SFفستک با نخ فایبر وایر 11.7 * 2.81123981676601468
AR-13710-07.5پلیت کانترلاک مستقیم لبه چپ 7.5 م م 6188917184772401
AR-13710-09پلیت کانترلاک مستقیم لبه چپ 9 م م 9805801553938786
AR-13710-10پلیت کانترلاک مستقیم لبه چپ 10 م م 6957932916881491
AR-13280-35پیچ کنسلیوس تیتانیومی 6.5 * 35 م م3065611229990740
AR-13280-40پیچ کنسلیوس تیتانیومی 6.5 * 40 م م9423257711514109
AR-13280-45پیچ کنسلیوس تیتانیومی 6.5 * 45 م م7324557268408011
AR-13280-50پیچ کنسلیوس تیتانیومی 6.5 * 50 م م6884839027462152
AR-13280-55پیچ کنسلیوس تیتانیومی 6.5 * 55 م م6085901771071893
AR-13280-60پیچ کنسلیوس تیتانیومی 6.5 * 60 م م6154453529055740
AR-13280-65پیچ کنسلیوس تیتانیومی 6.5 * 65 م م4873211170817879
AR-13280-70پیچ کنسلیوس تیتانیومی 6.5 * 70 م م4510615630806428
AR-13303-03پین استئوتومی 3 م م3291876293571790
AR-13303-2.4پین استئوتومی شکن دار، 2.4 م م4437819681813279
AR-13380-34پیچ کورتیکال تیتانیومی 4.5 * 34 م م9741547590520761
AR-13380-36پیچ کورتیکال تیتانیومی 4.5 * 36 م م7838104261233453
AR-13380-38پیچ کورتیکال تیتانیومی 4.5 * 38 م م3416433666569160
AR-13380-40پیچ کورتیکال تیتانیومی 4.5 * 40 م م2993589216976826
AR-13380-42پیچ کورتیکال تیتانیومی 4.5 * 42 م م7998740491300112
AR-13380-44پیچ کورتیکال تیتانیومی 4.5 * 44 م م7495419612567299
AR-13380-46پیچ کورتیکال تیتانیومی 4.5 * 46 م م7847236895195015
AR-13380-48پیچ کورتیکال تیتانیومی 4.5 * 48 م م4700493464702960
AR-13380-50پیچ کورتیکال تیتانیومی 4.5 * 50 م م3263165424324151
AR-13380-52پیچ کورتیکال تیتانیومی 4.5 * 52 م م4428541973130857
AR-13380-54پیچ کورتیکال تیتانیومی 4.5 * 54 م م7578013450701487
AR-13380-56پیچ کورتیکال تیتانیومی 4.5 * 56 م م1291561370737328
AR-13380-58پیچ کورتیکال تیتانیومی 4.5 * 58 م م6718618625367582
AR-13380-60پیچ کورتیکال تیتانیومی 4.5 * 60 م م3321299340749808
AR-13401Lپلیت پاورپیک7577751752835370
AR-13426Tپیچ لاکینگ 26 * 5 م م پاورپیک2800631936912632
AR-13428Tپیچ لاکینگ 28 * 5 م م پاورپیک2800631936912632
AR-13430Tپیچ لاکینگ 30 * 5 م م پاورپیک5360807067163629
AR-13432Tپیچ لاکینگ 32 * 5 م م پاورپیک8545683588632456
AR-13434Tپیچ لاکینگ 34 * 5 م م پاورپیک8174853636904235
AR-13436Tپیچ لاکینگ 36 * 5 م م پاورپیک1902494956827535
AR-13438Tپیچ لاکینگ 38 * 5 م م پاورپیک3124466872596524
AR-13440Tپیچ لاکینگ 40 * 5 م م پاورپیک9806498822175411
AR-13442Tپیچ لاکینگ 42 * 5 م م پاورپیک5000017795364170
AR-13444Tپیچ لاکینگ 44 * 5 م م پاورپیک6250840437947476
AR-13446Tپیچ لاکینگ 46 * 5 م م پاورپیک3691445532254203
AR-13448Tپیچ لاکینگ 48 * 5 م م پاورپیک7315537363560069
AR-13450Tپیچ لاکینگ 50 * 5 م م پاورپیک6504723466405121
AR-13455Tپیچ لاکینگ 55 * 5 م م پاورپیک5794027780218273
AR-13460Tپیچ لاکینگ 60 * 5 م م پاورپیک3049363293142700
AR-13465Tپیچ لاکینگ 65 * 5 م م پاورپیک7299358475816291
AR-13470Tپیچ لاکینگ 70 * 5 م م پاورپیک3587414537028256
AR-13475Tپیچ لاکینگ 75 * 5 م م پاورپیک1310930075567535
AR-13480Tپیچ لاکینگ 80 * 5 م م پاورپیک2063250616615218
AR-1351Lایمپلنت ترانس فیکس تیتانیوم3630523269028548
AR-1351LBایمپلنت قابل جذب 50 * 58690093476343275
AR-13524Tپیچ کورتیکال 24 * 4.5 م م براي پلیت پاورپیک3647846474796577
AR-13528Tپیچ کورتیکال 28 * 4.5 م م براي پلیت HTO3974760127753072
AR-13532Tپیچ کورتیکال 32 * 4.5 م م براي پلیت HTO5210866413005568
AR-13536Tپیچ کورتیکال 36 * 4.5 م م براي پلیت HTO1030269213002907
AR-13540Tپیچ کورتیکال 40 * 4.5 م م براي پلیت HTO3716339532920207
AR-13544Tپیچ کورتیکال پیک پاور 44 * 4.5 م م1596478437064251
AR-13548Tپیچ کورتیکال 48 * 4.5 م م براي پلیت HTO4967028464460406
AR-13552Tپیچ کورتیکال 52 * 4.5 م م براي پلیت HTO4937452124136000
AR-1370TBپیچ اینترفرانس قابل جذب 28 * 76432128410039112
AR-13710-11پلیت کانترلاک مستقیم لبه چپ 11 م م 3894588228004857
AR-13710-12.5پلیت کانترلاک مستقیم لبه چپ 12.5 م م3151395378082928
AR-13710-15پلیت کانترلاک مستقیم لبه چپ 15 م م5321582183762785
AR-13710-17.5پلیت کانترلاک مستقیم لبه چپ 17.5 م م1892891727490098
AR-13715-07.5پلیت کانترلاک مستقیم لبه راست 7.5 م م6439990679647675
AR-13715-09پلیت کانترلاک مستقیم لبه چپ 9 م م3826811820631519
AR-13715-10پلیت کانترلاک مستقیم لبه راست 10 م م1557415635012380
AR-13715-11پلیت کانترلاک مستقیم لبه راست 11 م م3279226576676662
AR-13715-12.5پلیت کانترلاک مستقیم لبه راست 12.5 م م9950033941518186
AR-13715-15پلیت کانترلاک مستقیم لبه راست 15 م م8881113615350975
AR-13715-17.5پلیت کانترلاک مستقیم لبه راست 17.5 م م8065660067659207
AR-1371Tپیچ اینترفرانس تیتانیوم 25 * 79553926871216105
AR-1380H-25پیچ تیتانیوم سافت 25*86872317448473778
AR-1380H-30پیچ تیتانیوم سافت 30*88674028785549713
AR-1380H-35پیچ تیتانیوم سافت 35*88488464515085444
AR-1380TBپیچ اینترفرانس قابل جذب 28 * 83988434618674142
AR-1381Tپیچ اینترفرانس تیتانیوم 25 * 88598906887333676
AR-1390H-25پیچ تیتانیوم سافت 25*95850725511061181
AR-1390H-30پیچ تیتانیوم سافت 30*93946519149556019
AR-1390H-35پیچ تیتانیوم سافت 35*92657532557342745
AR-1390TBپیچ اینترفرانس قابل جذب 28 * 92702821060794341
AR-1391Tپیچ اینترفرانس تیتانیوم 25 * 99949322228185535
AR-13920DSکیت وایپر مینیسک كوچک2251609942282503
AR-13930DSکیت وایپر مینیسک متوسط3418667827231116
AR-13990Nسوزن اسکورپیون آبی1543912047836545
AR-13991Nسوزن اسکورپیون لبروم بنفش5327869769335870
AR-13995Nسوزن اسکورپیون مولتی فایر3333349387741686
AR-14003سوچور پلیت هیومرال 3 سوراخه3438435889544114
AR-14005سوچور پلیت هیومرال 5 سوراخه5844663665160395
AR-1400H-25پیچ تیتانیوم سافت 25*102233572826325494
AR-1400H-30پیچ تیتانیوم سافت 30*102194121074640512
AR-1400H-35پیچ تیتانیوم سافت 35*104734808464877570
AR-1400TBپیچ اینترفرانس قابل جذب 28*101888256463672685
AR-1401Tپیچ اینترفرانس تیتانیوم 25*107403564170666953
AR-1403TBپیچ اینترفرانس قابل جذب 28*113831888078315694
AR-1404TBپیچ اینترفرانس قابل جذب 28*125099107258110893
AR-14124NLپیچ پلیت کورتیکال 24 * 3.53385178331744293
AR-14126NLپیچ پلیت کورتیکال 26 * 3.58942286749567461
AR-14128NLپیچ پلیت کورتیکال 28 * 3.56637991041830869
AR-14130NLپیچ پلیت کورتیکال 30 * 3.54764693853061177
AR-14132NLپیچ پلیت کورتیکال 32 * 3.57337892361800773
AR-14134NLپیچ پلیت کورتیکال 34 * 3.53481006252318728
AR-14136پیچ پلیت کورتیکال 36 * 3.53167924689411530
AR-14136NLپیچ پلیت کورتیکال 36 * 3.56867767864871302
AR-14138پیچ پلیت کورتیکال 38 * 3.54216517690210298
AR-14138NLپیچ پلیت کورتیکال 8 3 * 3.58581591090467333
AR-14140پیچ پلیت کورتیکال 40 * 3.55610806116508092
AR-14140NLپیچ پلیت کورتیکال 40 * 3.5 م م7047101385275655
AR-14145پیچ پلیت کورتیکال 45 * 3.5 م م1635748394097496
AR-14145NLپیچ پلیت کورتیکال 45 * 3.5 م م 5548009534353491
AR-14150پیچ پلیت کورتیکال 50 * 3.57395987517750123
AR-14150NLپیچ پلیت کورتیکال 50 * 3.54304552415703790
AR-14236پیچ پلیت کورتیکال 36 * 44432333554583819
AR-14238پیچ پلیت کورتیکال 38 * 47246082591160293
AR-14240پیچ پلیت کورتیکال 40 * 46868455189445260
AR-14242پیچ پلیت کورتیکال 40 * 47716672776844766
AR-14244پیچ پلیت کورتیکال 44 * 46618909547902011
AR-14246پیچ پلیت کورتیکال 46 * 42304083633613130
AR-14248پیچ پلیت کورتیکال 48 * 42972181362458726
AR-14250پیچ پلیت کورتیکال 50 * 49086581759170132
AR-14252پیچ پلیت کورتیکال 52 * 47491424182971291
AR-14254پیچ پلیت کورتیکال 54 * 49585239038314639
AR-14256پیچ پلیت کورتیکال 56 * 47530159370876016
AR-1530Bپیج بایو تنودیس 3 م م*8 م م4925063168451565
AR-1540Bپیچ بایو تنودیس 4 م م*10 م م1164474196463589
AR-1547Bپیچ بایو تنودیس 4.75 م م*15 م م5576677147632841
AR-1547BCپیچ بایو کامپوزیت تنودسیس 15*4.75 م م3883800475115622
AR-1555Bپیچ بایو تنودیس 5.5 م م*15 م م9233772842405742
AR-1555BCپیچ بایو کامپوزیت تنودسیس 15*5.5 م م8325034614395069
AR-1562Bپیچ بایو تنودیس 6.25 م م*15 م م1432009482196897
AR-1562BCپیچ بایو کامپوزیت تنودسیس 15*6.25 م م8980947370706049
AR-1570Bپیچ بایو تنودیس 7 م م*23 م م9470804989488584
AR-1570BCپیچ بایو کامپوزیت تنودسیس 23 * 7 م م2387016795105297
AR-1580Bپیچ بایو تنودیس 8 م م*23 م م1026187311385799
AR-1580BCپیچ بایو کامپوزیت تنودسیس 23 * 8 م م2514158420103869
AR-1586RB-08رترو اسکرو 20*84773986089831980
AR-1586RB-09رترو اسکرو 20*95245035050590125
AR-1586RB-10رترو اسکرو 20*109072862788265707
AR-1588-15رتروباتن سایز 155457522723238934
AR-1588-20رتروباتن سایز 208497732854675868
AR-1588-25رتروباتن سایز 259226200432053177
AR-1588-30رتروباتن سایز 309429939856772707
AR-1588-35رتروباتن سایز 357519681051739357
AR-1588-40رتروباتن سایز 406310105351875553
AR-1588RTتایت روپ ACL8478128942291563
AR-1589RTتایت روپ باتن 5mm*20mm 6234792726870671
AR-1595پین مدرج رترو باتن2952465515935805
AR-1595Tپین تایت روپ4704482763241319
AR-1680Bپیچ بایو تنودیس 8 م م*12 م م1254890245513312
AR-1680BCپیچ بایو كامپوزیت تنودسیس 12*8 م م3326111917248354
AR-1915SFکرک اسکرو 3.5 با نخ فایبر وایر6229195922921819
AR-1920SFکرک اسکرو 5 با نخ فایبر وایر4846817419685088
AR-1922Bپوش لاک 4.5 م م* 18.5 م م7701020576304650
AR-1923PSپوش لاک پیک 15.5 * 2.9 م م 9981155350436523
AR-1925SFکرک اسکرو 6.5 با نخ فایبر وایر9029701035176208
AR-1926Bپوش لاک 19.5 * 3.5 م م9598178184151967
AR-1927BFبایو کرک اسکرو 14.7 * 5.5 م م2408608137816251
AR-1927PNFکرک اسکرو پیک 14.7 * 5.5 م م سوزن دار5244895091179349
AR-1927PSFکرک اسکرو پیک 14.7 * 5.5 م م 1146246098689948
AR-1928SNFکرک اسکرو 15 * 5.5 م م با سوزن6403336547180333
AR-1930Sانگشت ششم (6th Finger)8332682270487391
AR-1981-06Sست موزائیک پلاستی 6 م م4358755724921701
AR-1981-08Sست موزائیک پلاستی 8 م م3861120347917806
AR-1981-10Sست موزائیک پلاستی 10 م م4573689146624520
AR-2257تایت روپ براي مفصل آکرومیوکلاو8063093147869651
AR-2267باتن ترمیم pec6427192994531714
AR-2324BSLMسوئیولاک بایو سلف پانچ 24.5 * 4.75 م م5476423948219155
AR-2324PSLCسوئیولاک پیک 4.75 * 19.1 م م منفذدار1156008553753617
AR-2324PSLMسوئیولاک پیک سلف پانچ 24.5 * 4.752208735753875071
AR-300Bبر پیوست 2.35 م م 7393899116209553
AR-300-B001تیغه بر مستقیم 13mm X 2mm7195341938220389
AR-300-B101تیغه بر کنیکال 13mm X 2.9mm4414730010656478
AR-300WD16وایر درایور پیوست 1.6-0.61739528486271974
AR-3600انکورآل سوچور طرح فایبرتک با نخ فایبر وایر 22949508074729169
AR-3651Tانکور آل سوچور فایبرتک DR8271646892193792
AR-4065-45Lلاسو 45 درجه چپ7534520588729146
AR-4065-45Rلاسو 45 درجه راست9249111357136629
AR-4065-90Wلاسو 90 درجه با سیم لوپ8343270085902502
AR-4065Bلاسو بنانا1122929478706630
AR-4068-05SDسیم لاسوی SD1083568482395090
AR-4068-90Lلاسوی 90 درجه چپ گرد SD9502980421418590
AR-4068-90Rلاسوی 90 درجه راست گرد SD5673788157127460
AR-4152DSکیت پین دریل 100 * 2 م م 8857882231710258
AR-4156DSکیت پین چرخشی 100 * 2 م م7011620264588901
AR-4160-25دریل بیت 2.5 م م7487329435088061
AR-4160-35دریل بیت 3.5 م م9169005170985340
AR-4160-40دریل بیت 40 م م7640651975156043
AR-4207-12ایمپلنت پرواستاپ 12*73111730445532227
AR-4208-14ایمپلنت پرواستاپ 14*84114975811740453
AR-4209-14ایمپلنت پرواستاپ 14*95595696344131387
AR-4210-14ایمپلنت پرواستاپ 14*108753501474156705
AR-4211-16ایمپلنت پرواستاپ 16*112088122814351400
AR-4212-16ایمپلنت پرواستاپ 16*124940684574418861
AR-4500سینچ مینیسک7837347635085112
AR-4515هل دهنده گره (نات پوشر) برای نخ 0-22637413038783530
AR-5035TB-09پیچ قابل جذب دلتا 35*96000868780942746
AR-5035TB-10پیچ قابل جذب دلتا 35*107483522835684176
AR-5035TB-11پیچ قابل جذب دلتا 35*116552200839865854
AR-5035TB-12پیچ قابل جذب دلتا 35*126915257098497690
AR-6060-90لاسوی سوچر اسنیر6588576232010639
AR-6068-25Lلاسو 25 درجه کرو چپ کوئیک پس6635268928712827
AR-6068-25Rلاسو 25 درجه کرو راست کوئیک پس2316009414387200
AR-6068-90Lلاسو 90 درجه کرو چپ4285300721144412
AR-6068-90Rلاسو 90 درجه کرو راست 2973359022451093
AR-6200تیوپ Y9976355551055802
AR-6415تیوپ پمپ5448293217024640
AR-6430تیوپ ساكشن دوآل پمپ3150947496777799
AR-6530کنولا زرد 7 س م *8.25 م م1168372224407112
AR-6540کنولا آبی 9 س م *8.25 م م7969811745207248
AR-6545کنولا قرمز 9 س م *6 م م6468121480725316
AR-6564کنولای نارنجی کریستالی 5.75mm x 7cm4931434336557612
AR-6565کنولای نعل اسبی 9 س م *6 م م4249282853524349
AR-6567کنولا بنفش 7 س م * 7 م م7582236240673910
AR-6569اکسپنولا 7 س م * 8.25 م م7730529038750316
AR-6570Fکنولای فلکسیبل 7 س م * 7 م م3379146057663879
AR-6592-08-30کنولای پاس پورت، 8 م م * 3 س م4033771063970220
AR-6592-08-40کنولای پاس پورت، 8 م م * 4 س م3858743298288490
AR-7200نخ فایبر وایر 2 آبی سوزن Tapered7165208652389933
AR-7200SRتیغه شیور مفاصل كوچک 2 م م5149883315872714
AR-7202نخ فایبر وایر 2 سوزن cutt2737000070084253
AR-7209فایبر استیک شماره 28128304886989307
AR-7210نخ فایبر وایر 5 بدون سوزن3693578548223100
AR-7211نخ فایبر وایر 5 با سوزن cutt3281260454233991
AR-7220نخ فایبر وایر 0-2 سوزن مخروطی1811598674520982
AR-7221نخ فایبر وایر 0-2 بدون سوزن7050357135140540
AR-7222فایبر استیک شماره 0-22546111359920025
AR-7234فایبر لوپ 27708969078888751
AR-7235فایبر لينک 27617369938702745
AR-7237-7فایبر تیپ، 2 م م4763209974134017
AR-7237-7Tتایگر تیپ 2 م م8934553258173113
AR-7250نخ فایبر وایر صفر3536327383023251
AR-7300DSتیغه شیور مفصل کوچک بی دندانه1116495570738444
AR-7300OBTتیغه بر مخروطی 3 م م8469646176460348
AR-7300RBEتیغه راند بر اسما حوینت 3 م م4405920866073379
AR-7300SRتیغه شیور مفصل کوچک با دندان5776676231735138
AR-7500سوچور تیپ5661110630452350
AR-8350DSتیغه شیور دایبسکتور 3.5 م م2046972031617073
AR-8350STتیغه شیور دندانه دار 3.5 م م7155175047017812
AR-8380DSتیغه شیور دایسکتور 3.8 م م7680092670283021
AR-8380ECتیغه شیور END CUTTER 3.8 م م8880991814970995
AR-8380SRتیغه شیور بی دندانه 3.8 م م4846137294556459
AR-8400BCتیغه شیور بن کاتر 4 م م8510889364972867
AR-8400CDSتیغه شیور انحنادار 4 م م5190503291168737
AR-8400CREتیغه راند بر کلیر کات7253413245459499
AR-8400CSRتیغه شیور انحنادار 4 م م1429314735584021
AR-8400CSTتیغه شیور انحنادار 4 م م9858181836837316
AR-8400DCتیغه شیور 4 م م با دندانه3045225778909208
AR-8400DSتیغه شیور دایسکتور 4 م م2284566812054289
AR-8400EXتیغه شیور اکسکالیبور 4 م م5351224340838062
AR-8400OBEتیغه اوال بر 4 م م8659466423755726
AR-8400RBEتیغه راند بر 4 م م6877455098645240
AR-8400SRتیغه شیور بی دندانه 4 م م1429314735584021
AR-8400STتیغه شیور دندانه دار 4 م م4941758886757161
AR-8400TDتیغه بر تورپدو 4 م م3308481654157283
AR-8402Cکیس استریل ست شانه5787588671346981
AR-8500DSتیغه شیور دایسکتور 5 م م6279844153908505
AR-8500EXتیغه شیور اکسکالیبور 5 م م4670937039458743
AR-8500FOTتیغه اوال بر فلاش کات 5mm*13cm1550720742609805
AR-8500OBEتیغه بر استوانه ای 5 م م2660489758153011
AR-8500RBEتیغه بر گرد 5 م م1996982043950784
AR-8500TBTتیغه بر مخروطی 5 م م9256534646317869
AR-8550DCتیغه شیور دندانه دار 5.5 م م9624976731000322
AR-8550DSتیغه شیور دندانه دار 5.5 م م4386674818807643
AR-8550EXتیغه شیور اکسکلیبور 5.5 م م3659791171189196
AR-8550RBEتیغه بر گرد 5.5 م م4963230875815058
AR-8550SRتیغه شیور 5.5 م م بی دندانه2074664173067225
AR-8550STتیغه شیور 5.5 م م بی دندانه2058706834060900
AR-8610CS-65کانتر سینگ برای پیچ های 6.5 م م6086863059282886
AR-8610DB-25دریل بیت کنوله 1.7 م م3950270257333009
AR-8610DB-43دریل بیت کنوله 3 م م3568541257111245
AR-8610DB-65دریل بیت کنوله 4.3 م م3184750964688387
AR-8610K-25 کی وایر 120 * 0.86 م م6915128275097349
AR-8610K-30کی وایر 120 * 1.0 م م3487142512668015
AR-8610K-43کی وایر 170 * 1.35 م م8974478142998570
AR-8610K-65کی وایر 170 * 2.4 م م6805452837406147
AR-8610KS-25کی وایر 80 * 0.86 م م5585708045167704
AR-8610KS-30کی وایر 80 * 1.0 م م6729460393781766
AR-8625-08Sپیچ بدون سر کنوله 2.5 * 8 م م6304872066959910
AR-8625-10Sپیچ بدون سر کنوله 2.5 * 10 م م5961999430766972
AR-8625-12Sپیچ بدون سر کنوله 2.5 * 12 م م2895780823478536
AR-8625-14Sپیچ بدون سر کنوله 2.5 * 14 م م3836111634940756
AR-8625-16Sپیچ بدون سر کنوله 2.5 * 16 م م6716404260976808
AR-8625-18Sپیچ بدون سر کنوله 2.5 * 18 م م9126522236493984
AR-8625-20Sپیچ بدون سر کنوله 2.5 * 20 م م5560507427649730
AR-8630-10Sپیچ بدون سر کنوله 3 * 10 م م2494329820361553
AR-8630-12S پیچ بدون سر کنوله 3 * 12 م م8411103913073471
AR-8630-14Sپیچ بدون سر کنوله 3 * 14 م م7598078215938367
AR-8630-16Sپیچ بدون سر کنوله 3 * 16 م م4531919398222632
AR-8630-18Sپیچ بدون سر کنوله 3 * 18 م م3905521017491782
AR-8630-20Sپیچ بدون سر کنوله 3 * 20 م م4845827228953368
AR-8643-40پیچ بدون سر کنوله 4.3 * 40 م م7597302484629816
AR-8643-50پیچ بدون سر کنوله 4.3 * 50 م م6097132614948881
AR-8643-55پیچ بدون سر کنوله 4.3 * 55 م م7538595727996999
AR-8643-60پیچ بدون سر کنوله 4.3 * 60 م م3214911713634597
AR-8643-65پیچ بدون سر کنوله 4.3 * 65 م م8950353590119771
AR-8643-70پیچ بدون سر کنوله 4.3 * 70 م م2871744067140333
AR-8643-75پیچ بدون سر کنوله 4.3 * 75 م م3312649277068715
AR-8643-80پیچ بدون سر کنوله 4.3 * 80 م م6509035998732709
AR-8665-40پیچ بدون سر کنوله 6.5 * 40 م م8207747217903137
AR-8665-50پیچ بدون سر کنوله 6.5 * 50 م م6764508020764962
AR-8665-55پیچ بدون سر کنوله 6.5 * 55 م م6970831797786028
AR-8665-60پیچ بدون سر کنوله 6.5 *60 م م5418759477592732
AR-8665-65پیچ بدون سر کنوله 6.5 *65 م م8952900523954304
AR-8665-70پیچ بدون سر کنوله 6.5 *70 م م3804063846524569
AR-8665-75پیچ بدون سر کنوله 6.5 *75 م م1756462110601829
AR-8665-85پیچ بدون سر کنوله 6.5 *85 م م9372731283263781
AR-8665-90پیچ بدون سر کنوله 6.5 *90 م م1802379858213334
AR-8665-95پیچ بدون سر کنوله 6.5 *95 م م9475657838729131
AR-8701میکروسوچور لاسو انحنای کم5536148531757469
AR-8702میکروسوچور لاسو با انحنای زياد3127565656200928
AR-8703میکروسوچور لاسو مستقیم9667293864781199
AR-8825Bمینی پوش لاک 2.5 م م3361926833011213
AR-8827L-12پیچ لاکینگ 12 * 2.7 م م5867399984956692
AR-8827L-14پیچ لاکینگ 14 * 2.7 م م9246893323001012
AR-8827L-16پیچ لاکینگ 16 * 2.7 م م4428223396657060
AR-8827L-18پیچ لاکینگ 18 * 2.7 م م2145819845914529
AR-8835-12پیچ کورتیکال 3.5 * 12 م م6399837049525830
AR-8835-14پیچ کورتیکال 3.5 * 14 م م8904416288209373
AR-8835-16پیچ کورتیکال 3.5 * 16 م م7335964265566802
AR-8835-18پیچ کورتیکال 3.5 * 18 م م1254010477832876
AR-8835L-12پیچ لاکینگ 12 * 3.52570668743943535
AR-8835L-14پیچ لاکینگ 14 * 3.5 م م9776114084385385
AR-8835L-16پیچ لاکینگ 16 * 3.5 م م5453133070028511
AR-8835L-18پیچ لاکینگ 18 * 3.5 م م6894353983070744
AR-8840C-40پیچ کنوله رزوه كوتاه 40 * 4 م م5796185575047451
AR-8840C-45پیچ کنوله رزوه كوتاه 45 * 4 م م3786276744979977
AR-8840CL-45پیچ کنوله رزوه بلند 45 * 4 م م3332488692437639
AR-8860DSکیت سوچور پارس7576911119651008
AR-8911DSکیت مینی تایت روپ8481677782331765
AR-8920سوچور باتن 3.5 م م1236152147376971
AR-8920CDSکیت تایت روپ براي سیندسموسیس6454605720080175
AR-8922سوچور باتن 7.5 م م6073832823493672
AR-8933-10پیچ تیتانیوم کورتیکال 3 * 10 م م5164302817328021
AR-8933-12پیچ تیتانیوم کورتیکال 3 * 12 م م1130211347501379
AR-8933-14پیچ تیتانیوم کورتیکال 3 * 14 م م4322053269088349
AR-8933-16پیچ تیتانیوم کورتیکال 3 * 16 م م2539977919942714
AR-8933-18پیچ تیتانیوم کورتیکال 3 * 18 م م8953259714217998
AR-8933-18PTپیچ کنوله دندانه دار 3 * 18 م م8024094847942141
AR-8933-20پیچ تیتانیوم کورتیکال 3 * 20 م م8140651917079183
AR-8933-22پیچ تیتانیوم کورتیکال 3 * 22 م م5575630011354561
AR-8933-22PTپیچ کنوله دندانه دار 3 * 22 م م6086872966393390
AR-8933-24پیچ تیتانیوم کورتیکال 3 * 24 م م3793569951666396
AR-8933-24PTپیچ کنوله دندانه دار 3 * 24 م م8265940072446515
AR-8933-26PTپیچ کنوله دندانه دار 3 * 26 م م9416557657030066
AR-8933-28PTپیچ کنوله دندانه دار 3 * 28 م م8429703460087797
AR-8933-32PTپیچ کنوله دندانه دار 3 * 32 م م1937886027415954
AR-8933-34PTپیچ کنوله دندانه دار 3 * 34 م م5832341462634076
AR-8933L-10پیچ تیتانیوم پلیت لاکینگ 3 * 10 م م3926647667701280
AR-8933L-12پیچ تیتانیوم پلیت لاکینگ 3 * 12 م م2612935369012084
AR-8933L-14پیچ تیتانیوم پلیت لاکینگ 3 * 14 م م2299531173439976
AR-8933L-16پیچ تیتانیوم پلیت لاکینگ 3 * 16 م م6279000951541539
AR-8933L-18پیچ تیتانیوم پلیت لاکینگ 3 * 18 م م2740333783361798
AR-8933L-20پیچ تیتانیوم پلیت لاکینگ 3 * 20 م م8377278231446723
AR-8933L-22پیچ تیتانیوم پلیت لاکینگ 3 * 22 م م6593106971877846
AR-8933L-24پیچ تیتانیوم پلیت لاکینگ 3 * 24 م م5779552374747073
AR-8933L-26پیچ تیتانیوم پلیت لاکینگ 3* 26 م م 3236181418379535
AR-8935-18پیچ تیتانیوم 3.5 * 18 م م8454475811350361
AR-8935-20پیچ تیتانیوم 3.5 *20 م م3445131279171358
AR-8935-22پیچ تیتانیوم 3.5 * 22 م م1661000629883286
AR-8935-24پیچ تیتانیوم 3.5 * 24 م م8081689324141920
AR-8935-26پیچ تیتانیوم 3.5 * 26 م م9522727037180457
AR-8935-28پیچ تیتانیوم 3.5 *28 م م6954739931439119
AR-8935-30پیچ تیتانیوم 3.5 * 30 م م6925056080478191
AR-8935-32پیچ تیتانیوم 3.5 * 32 م م9836798757515586
AR-8935-34پیچ تیتانیوم 3.5 * 34 م م6581969944229868
AR-8935-36پیچ تیتانیوم 3.5 * 36 م م9493698421267798
AR-8935-38پیچ تیتانیوم 3.5 * 38 م م7709589261695297
AR-8935-40پیچ تیتانیوم 3.5 * 40 م م7396187366122688
AR-8935-42پیچ تیتانیوم 3.5 * 42 م م2386988944227011
AR-8935-44پیچ تیتانیوم 3.5 * 44 م م2073602448654459
AR-8935L-14پیچ تیتانیوم پلیت لاکینگ 3.5 * 14 م م3331630910560379
AR-8935L-16پیچ تیتانیوم پلیت لاکینگ 3.5 * 16 م م7992810985720673
AR-8935L-18پیچ تیتانیوم پلیت لاکینگ 3.5 * 18 م م9432288398723440
AR-8935L-20پیچ تیتانیوم پلیت لاکینگ 3.5 * 20 م م1892870722253850
AR-8935L-22پیچ تیتانیوم پلیت لاکینگ 3.5 * 22 م م7620434698475830
AR-8935L-24پیچ تیتانیوم پلیت لاکینگ 3.5 * 24 م م5055246992749740
AR-8935L-26پیچ تیتانیوم پلیت لاکینگ 3.5 * 26 م م3459601049566933
AR-8935L-28پیچ تیتانیوم پلیت لاکینگ 3.5 * 28 م م6651594971156572
AR-8935L-30پیچ تیتانیوم پلیت لاکینگ 3.5 * 30 م م6621944330591821
AR-8935L-32پیچ تیتانیوم پلیت لاکینگ 3.5 * 32 م م2774208166737865
AR-8935L-34پیچ تیتانیوم پلیت لاکینگ 3.5 * 34 م م9970781617586781
AR-8935L-36پیچ تیتانیوم پلیت لاکینگ 35 * 36 م م9158133120448281
AR-8935L-38پیچ تیتانیوم پلیت لاکینگ 3.5 * 38 م م4840487495603105
AR-8935L-40پیچ تیتانیوم پلیت لاکینگ 3.5 * 40 م م3058345746452798
AR-8935L-42پیچ تیتانیوم پلیت لاکینگ 3.5 * 42 م م8002774176628136
AR-8935L-44پیچ تیتانیوم پلیت لاکینگ 3.5 * 44 م م4654670924861364
AR-8940-28پیچ پلیت تیتانیومی 28 * 47469402884368472
AR-8940-30پیچ پلیت تیتانیومی 30 * 48927538813362180
AR-8940-32پیچ پلیت تیتانیومی 32 * 4 م م3271588220438029
AR-8940-34پیچ تیتانیومی 34 * 4 م م 3584304322233262
AR-8940-36پیچ پلیت تیتانیومی 36 * 4 م م3983661394542245
AR-8940-38پیچ تیتانیومی 38 * 4 م م 2481900589729284
AR-8940-40يیچ پلیت تیتانیومی 40 * 4 م م3358234190978778
AR-8940-42يیچ پلیت تیتانیومی 42 * 4 م م7078725578205631
AR-8940-44يیچ پلیت تیتانیومی 44 * 4 م م8550493816687089
AR-8941لپیدیوس پلیت6720475886227298
AR-8941Kگاید وایر 1.57 م م2722864440060193
AR-8941Lلپیدیوس پلیت بلند5906925189096395
AR-8942L-06H پلیت 6 م م لبه چپ3338913983354531
AR-8942L-08H پلیت 8 م م لبه چپ6534435415285916
AR-8942L-10H پلیت 10 م م لبه چپ4436893260143315
AR-8942R-06H پلیت 6 م م لبه راست5877944173181702
AR-8942R-08H پلیت 8 م م لبه راست4093816523894312
AR-8942R-10H پلیت 10 م م لبه راست3750738977361420
AR-8943-02دریل بیت کنوله 2.6 م م 5485584265141365
AR-8943-13دریل بیت 2.5 م م8868838227101716
AR-8943-14دریل گاید 2.5 و 3.5 م م7616443234559352
AR-8943-16دریل بیت 2 م م8014145346163872
AR-8943BL-04پلیت لاکینگ فیبولا چپ 4L6140255238872871
AR-8943BL-05پلیت لاکینگ دیستال فیبولا3901684468945559
AR-8943BL-06پلیت فیبولا چپ2353426820643632
AR-8943BR-04پلیت لاکینگ فیبولا راست 4H5392062223975449
AR-8943BR-05پلیت لاکینگ فیبولا راست 5H4694276565837577
AR-8943BR-06پلیت لاکینگ فیبولا راست 6H3420015973407911
AR-8943C-06پلیت فیبولا مستقیم2913139939904453
AR-8943C-07پلیت لاکینگ مسقیم 7H9274167135259744
AR-8943C-07پلیت فیبولا مستقيم9274167135259744
AR-8943C-08پلیت لاکینگ مستقیم SS6213054422974899
AR-8943T-06پلیت لاکینگ لوله ای7192485622250653
AR-8944CL-Pپلیت چپ کوتاه MTP8942283434815597
AR-8944CL-Sپلیت چپ استاندارد MTP9882375646270931
AR-8944CR-Pپلیت راست کوتاه MTP6317183537431810
AR-8944CR-Sپلیت راست استاندارد MTP4251125633257946
AR-8945-20PTپیچ تیتانیوم 4.5 * 20 م م کنوله9277942489080724
AR-8945-22PTپیچ تیتانیوم 4.5 * 22 م م کنوله1730547812408205
AR-8945-24PTپیچ تیتانیوم 4.5 * 24 م م کنوله3171557125445797
AR-8945-26PTپیچ تیتانیوم 4.5 * 26 م م کنوله7150776093259627
AR-8945-28PTپیچ تیتانیوم 4.5 * 28 م م کنوله6837381297686610
AR-8945-30PTپیچ تیتانیوم 4.5 * 30 م م کنوله5053320748403881
AR-8945-32PTپیچ تیتانیوم 4.5 * 32م م کنوله7964969825443431
AR-8945-34PTپیچ تیتانیوم 4.5 * 34 م م کنوله2172065347090257
AR-8945-36PTپیچ تیتانیوم 4.5 * 36م م کنوله1829017410845915
AR-8945-38PTپیچ تیتانیوم 4.5 * 38 م م کنوله5024351532492413
AR-8945-40PTپیچ تیتانیوم 4.5 * 40 م م کنوله4710967936919590
AR-8945-45PTپیچ تیتانیوم 4.5 * 45 م م کنوله8376705619453163
AR-8945-50PTپیچ تیتانیوم 4.5 * 50 م م کنوله8347019668485599
AR-8945-55PTپیچ تیتانیوم 4.5 * 55 م م کنوله6249614623632955
AR-8945-60PTپیچ تیتانیوم 4.5 * 60 م م کنوله9444895645278664
AR-8945-65PTپیچ تیتانیوم 4.5 * 65 م م کنوله1113991712152327
AR-8945-70PTپیچ تیتانیوم 4.5 * 70 م م کنوله4309269433797828
AR-8945-75PTپیچ تیتانیوم 4.5 * 75 م م کنوله4279594482828572
AR-8945-80PTپیچ تیتانیوم 4.5 * 80 م م کنوله7474847214774163
AR-8948-00کاتون پلیت مسطح3908345086608897
AR-8948-02کاتون پلیت 2 م م5348136899618545
AR-8948-04کاتون پلیت 4 م م2782400193889340
AR-8948-06کاتون پلیت 6 م م7228305633008331
AR-8948-08کاتون پلیت 8 م م6915175037426353
AR-8949-050پلیت پاشنه 5 م م1853734531083678
AR-8949-075پلیت پاشنه 7.5 م م5512932813695430
AR-8949-100پلیت پاشنه 10 م م9201737536795874
AR-8951LLپلیت لیس فرانک بزرگ چپ Ti3904230793719532
AR-8951LRپلیت لیس فرانک بزرگ راست Ti5903716616649650
AR-8951MLپلیت لیس فرانک متوسط چپ Ti5974182114504536
AR-8951MRپلیت لیس فرانک متوسط راست9077860859207945
AR-8951MR9077860859207945
AR-8951SLپلیت لیس فرانک کوچک چپ Ti6461111159993975
AR-8951SRپلیت لیس فرانک کوچک راست Ti8557647639940936
AR-8967-1845پیچ کنوله 45 م م*6.7 م م9097892833816357
AR-8967-1850پیچ کنوله 50 م م*6.7 م م2812933153840418
AR-8967-1855پیچ کنوله 55 م م*6.7 م م4252071366835401
AR-8967-1860پیچ کنوله 60 م م*6.7 م م3939089571248208
AR-8967-1865پیچ کنوله 65 م م*6.7 م م9381901513543425
AR-8967-1870پیچ کنوله 70 م م*6.7 م م4379283581136222
AR-8967-1875پیچ کنوله 75 م م*6.7 م م4066303885548848
AR-8967-1880پیچ کنوله 80 م م*6.7 م م2284572936426887
AR-8967-1885پیچ کنوله 85 م م*6.7 م م1971600340839748
AR-8967-1890پیچ کنوله 90 م م*6.7 م م9166431681132409
AR-8967-1895پیچ کنوله 95 م م*6.7 م م7384701332011442
AR-8967kگاید وایر 2.5 م م*200 م م8211115718079656
AR-8967K-12گاید وایر 2.4 م م4747373133193187
AR-8967KTگاید وایر 2.4 م م3308506420204188
AR-8967KT-12گاید وایر 2.4 م م9376196943080192
AR-9801ابلیشن پروب با هوک 90 درجه8139726512506497
AR-9802M-45پروب برای مینیسک، 45 درجه7665797227266401
AR-9802M-90پروب برای مینیسک، 90 درجه2254704159279089
AR-9803-90وند (ابلیشن پروب) بدون ساکشن 3 م م4767845845285993
AR-9803A-90وند (ابلیشن پروب) ساکشن دار 3 م م2632357680568120
AR-9809SJ-45پروب برای مفاصل کوچک، 45 درجه1185615844202653
AR-9809SJ-90پروب برای مفاصل کوچک، 90 درجه5987769361179085
AR-9821پروپ آپلو 90 درجه3712652446801462
AR-9825پروپ آپلو هوک 90 درجه3869551612198608
AR-1370TC
پیچ بایوکامپوزیت 28*7 م م
8441450378619436

AR-1380TC

پیچ بایوکامپوزیت 28*8 م م
4902989420726220

AR-1390TC

پیچ بایوکامپوزیت 28*9 م م4873311769761525

AR-1400TC

پیچ بایوکامپوزیت 28*10 م م6314301682798489
AR-1403TC

پیچ بایوکامپوزیت 28*11 م م2275759623348110
فهرست