پیچ پلیت استئوتومی تیتانیوم لاکینگ

پلیت استئوتومی فمور، تیتانیوم لاکینگ

پلیت استئوتومی تیبیا، تیتانیوم لاکینگ

پلیت استئوتومی فمور، استیل

پلیت استئوتومی ذوزنقه ای تیبیا، استیل (Sloped)

پیچ لاکینگ 5 میلی متر پاورپیک PEEKPOWER

پلیت پاورپیک PEEKPOWER

پلیت کانترلاک COUNTERLOCK

پین استئوتومی

فهرست