رترو باتن

پیچ قابل جذب دلتا

پیچ اینترفرانس قابل جذب

پیچ اینترفرانس تیتانیومی جهت نسج نرم

پیچ اینترفرانس تیتانیومی

پین پیچ گوشتی بایو

فلیپ کاتر

تایت روپ ACL

سیم انعطاف پذیر ترانس فیکس (Flexible Wire)

ایمپلنت ترانس فیکس تیتانیومی

استیپل خاردار

پین مدرج رترو باتن/ تایت روپ

ورم (عبور دهنده نخ برای بازسازی PCL)

پین سرمته دار

بزرگ کننده حلقه تایت روپ 5*20

فهرست