نخ فایبر وایر دو

نخ فایبر وایر صفر

تیغه شیور/ تیغه Burr یک بار مصرف مستقیم

پروب ساکشن دار 90 درجه

پروب بدون ساکشن 90 درجه، هوک، مینسکتومی و مفاصل کوچک

فایبر لوپ

نخ فایبر وایر 5 بدون سوزن

نخ فایبر وایر 5 با سوزن

نخ فایبر وایر 0-2 سوزن دار

نخ فایبر وایر 0-2 بدون سوزن

تیوپ پمپ

دابل سرنگ

نخ فایبر استیک

فایبر تیپ، 2 میلی متری

فایبر لینک

تیوپ ساکشن دوآل پمپ

فهرست