رترو باتن

پیچ قابل جذب دلتا

پیچ اینترفرانس قابل جذب

پیچ اینترفرانس تیتانیومی جهت نسج نرم

پیچ اینترفرانس تیتانیومی

پین پیچ گوشتی بایو

فلیپ کاتر

تایت روپ ACL

ایمپلنت ترانس فیکس قابل جذب

ایمپلنت ترانس فیکس تیتانیومی

پین مدرج رترو باتن/ تایت روپ

ورم (عبور دهنده نخ برای بازسازی PCL)

پین سرمته دار

فهرست